دارای پروانه بهره برداری تولید از وزارت صنعت و معدن و تجارت
دارای پروانه کسب از اتحادیه فناوران رایانه تهران
دارای گواهی از شورای عالی انفورماتیک کشور

چرا سرزمین سبز پایا
1) سعی داریم نه تنها کار و رفتارمان معرف خوبی از حرفه مدیریت ونمونه مطلوبی از تلاش شرکت باشد، بلکه ایده آنها و معیارهای زندگی حرفه ای و خصوصیمان چنان عالی و بلند شود که به ارتقاء حیثیت حرفه ای ما و به اعتبار شرکتمان کمک نماید.
2) پیوسته می کوشیم تا افکار عمومی ایران را با خرید از نمایندگی و حذف واسطه ها و مفاهیم و فواید خرید محصولات اصلی آشنا سازیم.
3) حرفه، شرکت خودمان را خادم مشتری می دانیم و خواسته های مشروع وی را مقدم و فوق معیارهای دیگر قرار می دهیم.
4) نسبت به مشتری همدردی و دلسوزی صمیمانه داریم و در تمامی مراحل انجام خدمت،خود را به جای وی قرار می دهیم و از نظرگاه او نتایج کاریمان را ارزیابی می کنیم.
5) کلیه اطلاّعات و اسرار مربوط به مشتری را که از طریق اجرای طرح ها و تماس های دیگر تحصیل می شود،محرمانه تلقی می کنیم.
6) می کوشیم تا در انجام و ارزیابی کار،طبعی کمال وجود سلیقه ای مشکل پسند داشته باشیم،از یکنواخت به کار بردن یک راه حل ثابت برای مسایل بپرهیزیم و از ارزش ها و سازش های عامیانه بگریزیم.
7) خود را متقابل نتایج ناشی از طرح ها و اقداماتمان مسئول می دانیم و به هیچ کاری اقدام نمی کنیم مگر آنکه قبلاً اطمینان داشته باشیم که فواید حاصله از کارمان هزینه های ناشی از اجرای آن را جبران خواهد کرد.
8) به کار شرکت به عنوان یک تلاش مفید گروهی ایمان داریم،از تکروی یا تعصب های تخصصی می پرهیزیم و سعی داریم در کلیه تصمیمات و اقداماتمان مصالح عالیه شرکت را منظور کنیم.
9) می کوشیم تا در یاد دادن معلومات و مهارت هایمان به دیگران اشتیاق،اصرار و شکیبایی روزافزون یابیم.
10) معتقدیم که فرم و شیوه ارایه کار و خدماتمان در پذیرش و اجرای آن حائز اهّمیّت فوق العاده است.
11) پیوسته می کوشیم تا در انجام وظایف محوله بر سطح کارییمان بیافزاییم و در موارد اجتناب ناپذیر بیکاری به ابتکار خود از کلیه اوقات و فرصت هایمان برای بهبود و توسعه امور و خدمات شرکت بیشترین استفاده را بکنیم.
zhobin